Đáp Án Môn Vật Lý Khối A Năm 2010 Các Đề

Gợi ý giải môn Lý kì thi Đại học 2010 khối A

STT 927 136 485 716 357 642
A C D B A C
B C A D B A
D C C D B C
D C B D B C
D C D A C A
D A A B B D
A A B A A C
D D D B D B
B B C C C B
10. B A B B D C
11. C A B A C B
12. B B B B C D
13. C D B D C B
14. B D B A B A
15. B B D D D D
16. C D A B D D
17. C D B A C C
18. C A D A D A
19. C A A C A C
20. A B B C C C
21. D C D C A B
22. C B A C A A
23. B C C A A A
24. D A D B B A
25. C A C C A A
26. A D C A D B
27. A A B B B C
28. A A A D D A
29. A D B B C B
30. A A A D C A
31. B A D A A D
32. B C A A D A
33. D C D C D C
34. B D B D A D
35. D B A B B A
36. D B D A B C
37. A B D B B B
38. A A D A B D
39. A B C D D C
40. D C C B C C
41. D B A A B B
42. A B C B C A
43. B D C D D D
44. B B D A A C
45. A B A C B B
46. C C C B C B
47. C B A A C B
48. B B C A B B
49. A D B C D D
50. B A C C C B
51. A C C A A A
52. C A B C D A
53. C D A D A C
54. D C C D A C
55. D A B D C D
56. B D D A D D
57. B D B C A C
58. C C A A D D
59. D C B B B C
60. C D A A A C

Đáp Án Môn Lý Khối A Đại Học 2010 Mã 357

STT Đáp án
1. A
2. B
3. B
4. B
5. C
6. B
7. A
8. D
9. C
10. D
11. C
12. C
13. C
14. B
15. D
16. D
17. C
18. D
19. A
20. C
21. A
22. A
23. A
24. B
25. A
26. D
27. B
28. D
29. C
30. C
31. A
32. D
33. D
34. A
35. B
36. B
37. B
38. B
39. D
40. C
41. B
42. C
43. D
44. A
45. B
46. C
47. C
48. B
49. D
50. C
51. A
52. D
53. A
54. A
55. C
56. D
57. A
58. D
59. B
60. A