Đáp Án Đại Học Môn Sinh Khối B 2010

Gợi ý giải tổng hợp môn Sinh

Câu/mãde 381 473 615 724 826 958
1 C D C A B B
2 D D D A B D
3 C C D C B D
4 A A D D A A
5 C B C D C D
6 A A B B C B
7 B D A B B A
8 D C B C B A
9 C A B C D D
10 D C A A A D
11 D B A A C A
12 A D B D A D
13 B C C B C B
14 A B C A A D
15 B C A D C A
16 B C A B D B
17 D A D D B C
18 D A C D B A
19 A D C C B C
20 D B A B D A
21 B A D B D C
22 C D D D C D
23 A B C B D D
24 C D C D C C
25 B C B C A B
26 B C C A A B
27 C C D D C C
28 B B D A A C
29 A B B A D B
30 B C D D A B
31 D A B A A A
32 C C C C D D
33 D D A B D D
34 D A B D A B
35 D A B B A C
36 B B C C A A
37 A D A C B D
38 D B D D C B
39 B D D B A D
40 C B A A B A
41 A C C A C A
42 C C B C D C
43 D D D A D D
44 A C C A D C
45 A B B C D D
46 B A D B D A
47 B D B C C C
48 B D A C D A
49 A D C C C B
50 C C D C B B
51 B A B A A C
52 D A A B D C
53 B A A D A C
54 A D B A B C
55 D B C B B B
56 A A D D C A
57 C B A C A D
58 C B B D D B
59 B D A D C B
60 C A A B D C

Đáp Án Đại Học Môn Sinh Khối B 2010