Đáp án môn sinh khối B đại học Ms 958 381 826 615 473

Đáp án môn Sinh

Câu 724 958 381 826 615 473
1 B D B A B B
2 A A A B D C
3 B B B B D A
4 B B A A A A
5 D D D C C B
6 B B A C B A
7 B A D B C B
8 C D A C B B
9 C D C D B A
10 B D D C A C
11 C B D D A B
12 D A A A B B
13 B B B C A C
14 A D A A C C
15 D C A C A C
16 B B B D C C
17 D C B B C A
18 D A C A C A
19 C C A A C A
20 A B A D C B
21 B C D D D A
22 D C B B D D
23 D B B D C A
24 D A C C C B
25 C A B A B C
26 C B D B B C
27 D C B C B C
28 A C D A D B
29 A B A B B B
30 D B B D B C
31 A A D A C C
32 C D C D C C
33 B D B D D D
34 D B D A A A
35 B C D C D A
36 C A C B C A
37 C C B A B D
38 D B D C D B
39 D C B A D D
40 A A C B D B
41 A A A C C C
42 C D C D B D
43 A D B D B D
44 A C B D C D
45 C D A D B B
46 B B A C D C
47 C C B D B A
48 B C A D B D
49 C B A C B D
50 B A C B A C
51 A
52 B
53 D
54 A
55 B
56 D
57 C
58 D
59 D
60 B

Đáp án môn sinh khối B đại học Ms 958 381 826 615 473