Đáp Án Môn Vật Lý Khối A Năm 2010 Các Đề

Gợi ý giải môn Lý kì thi Đại học 2010 khối A

STT 927 136 485 716 357 642
A C D B A C
B C A D B A
D C C D B C
D C B D B C
D C D A C A
D A A B B D
A A B A A C
D D D B D B
B B C C C B
10. B A B B D C
11. C A B A C B
12. B B B B C D
13. C D B D C B
14. B D B A B A
15. B B D D D D
16. C D A B D D
17. C D B A C C
18. C A D A D A
19. C A A C A C
20. A B B C C C
21. D C D C A B
22. C B A C A A
23. B C C A A A
24. D A D B B A
25. C A C C A A
26. A D C A D B
27. A A B B B C
28. A A A D D A
29. A D B B C B
30. A A A D C A
31. B A D A A D
32. B C A A D A
33. D C D C D C
34. B D B D A D
35. D B A B B A
36. D B D A B C
37. A B D B B B
38. A A D A B D
39. A B C D D C
40. D C C B C C
41. D B A A B B
42. A B C B C A
43. B D C D D D
44. B B D A A C
45. A B A C B B
46. C C C B C B
47. C B A A C B
48. B B C A B B
49. A D B C D D
50. B A C C C B
51. A C C A A A
52. C A B C D A
53. C D A D A C
54. D C C D A C
55. D A B D C D
56. B D D A D D
57. B D B C A C
58. C C A A D D
59. D C B B B C
60. C D A A A C