Điểm Chuẩn Học viện Quản lý Giáo dục 2009 2010

STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 603 Tâm lý giáo dục (D) D1 13.5
2 603 Tâm lý giáo dục (C) C 14.5
3 102 Tin học ứng dụng A 13
4 601 Quản lý giáo dục (D1) D1 15
5 601 Quản lý giáo dục (C) C 18
6 601 Quản lý giáo dục (A) A 15Điểm ChuẩnHọc viện Quản lý Giáo dục 2009 2010

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *