Nguyện vọng 2 của trường Trường Đại học Bán công Marketing 2008 2010

Thí sinh gửi hồ sơ xét tuyển NV2 về Ban đào tạo trường đại học theo quy định của trường Trường Đại học Bán công Marketing.

STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2
1 414 Du lịch lữ hành A 15 20
2 414 Du lịch lữ hành D1 15
3 415 Thẩm định giá A 15 20
4 415 Thẩm định giá D1 15
5 416 Kinh Doanh bất động sản A 15 10
6 416 Kinh Doanh bất động sản D1 15
7 461 tin học ứng dụng trong Kinh Doanh A 14.5 35
8 461 tin học ứng dụng trong Kinh Doanh D1 14.5
9 462 tin học ứng dụng trong Thương mại điện tử A 14.5 35
10 462 tin học ứng dụng trong Thương mại điện tử D1 14.5
11 751 Tiếng Anh Kinh Doanh D1 14.5 40
12 C65.1 Quản trị Kinh Doanh Tổng hợp A 11.5 100
13 C65.1 Quản trị Kinh Doanh Tổng hợp D1 11.5
14 C65.2 Thương mại Quốc tế A 11.5 100
15 C65.2 Thương mại Quốc tế D1 11.5
16 C65.3 Kinh Doanh Quốc tế A 11.5 100
17 C65.3 Kinh Doanh Quốc tế D1 11.5
18 C65.4 Du lịch lữ hành A 11.5 100
19 C65.4 Du lịch lữ hành D1 11.5
20 C65.5 Thẩm định giá A 11.5 100
21 C65.5 Thẩm định giá D1 11.5
22 C65.6 Kinh Doanh bất động sản A 11.5 100
23 C65.6 Kinh Doanh bất động sản D1 11.5
24 C66.1 Kế Toán Doanh nghiệp A 11.5 100
25 C66.1 Kế Toán Doanh nghiệp D1 11.5
26 C66.2 Kế Toán Ngân hàng A 11.5 100
27 C66.2 Kế Toán Ngân hàng D1 11.5
28 C67.1 tin học ứng dụng trong Kinh Doanh A 11.5 100
29 C67.1 tin học ứng dụng trong Kinh Doanh D1 11.5
30 C67.2 tin học Kế Toán A 11.5 100
31 C67.2 tin học Kế Toán D1 11.5
32 C67.3 tin học ứng dụng trong TM điện tử A 11.5 100
33 C67.3 tin học ứng dụng trong TM điện tử D1 11.5
34 C68 Tiếng Anh Kinh Doanh D1 11.5 100

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *